Example phrase in chinese No.4393

3rd tone
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
机会。
jīhuì。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       应该
yīnggāi
should
       把握
bǎwò
hold
assurance
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
       机会
jīhuì
chance
opportunity

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi èr shí sì
4224
Random Word
往返
wǎngfǎn
Show Translation