Example phrase in chinese No.4394

1st tone
3rd tone
hěn
2nd tone   4th tone
奇怪
qíguài
no tone
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
1st tone   no tone
他的
tāde
1st toneno tone
心。
xīn。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
hěn
very
very much
quite
       奇怪
qíguài
strange
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
       办法
bànfǎ
method
way
means
       把握
bǎwò
hold
assurance
他的
tāde
his

xīn
heart

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
bā bǎi èr shí liù
826
Random Word
děi
Show Translation