Example phrase in chinese No.4396

3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone   4th tone
把握
bǎwò
1st tone
jiāo
3rd tone
hǎo
3rd tone
2nd tone   3rd toneno tone
德语。
déyǔ。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
       把握
bǎwò
hold
assurance
      
jiāo
teach
instruct
      
hǎo
good
fine
nice
      

you
德语
déyǔ
german language

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi sì shí sì
2844
Random Word
piào
Show Translation