Example phrase in chinese No.4401

2nd tone
shéi
3rd tone
yǒu
2nd tone
qián
2nd tone
shéi
4th tone
jiù
4th tone
shì
3rd tone
4th tone   no toneno tone
爸爸。
bàba。
      Play audio
AudioChinese English
      
shéi
who?
      
yǒu
to have
      
qián
money
cash
      
shéi
who?
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
       爸爸
bàba
Dad

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi èr shí sì
4624
Random Word
条件
tiáojiàn
Show Translation