Example phrase in chinese No.4402

3rd tone   no tone
哪儿
nǎr
3rd tone
hǎo
3rd tone   no tone
玩儿
wǎnr
4th tone
jiù
4th tone
3rd tone   no toneno tone
哪儿。
nǎr。
      Play audio
AudioChinese English
哪儿
nǎr
Where?
      
hǎo
good
fine
nice
玩儿
wǎnr
have fun
play
      
jiù
at once
right away
already
as soon as
      

go
哪儿
nǎr
Where?

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi qī shí qī
3477
Random Word
反映
fǎnyìng
Show Translation