Example phrase in chinese No.4405

3rd tone
1st tone
chī
1st tone   3rd tone
多少
duōshǎo
3rd tone
3rd tone
mǎi
1st tone   3rd toneno tone
多少。
duōshǎo。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
chī
eat
       多少
duōshǎo
how much/many
amount
      

I
me
      
mǎi
buy
       多少
duōshǎo
how much/many
amount

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi qī shí èr
2472
Random Word
失去
shīqù
Show Translation