Example phrase in chinese No.4408

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
3rd tone   1st tone
女生
nǚshēng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
yǒu
no tone
点儿
4th tone   4th tone
霸道
bàdào
no tone
de
2nd tone   no toneno tone
男生。
nánshēng。
      Play audio
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particle
女生
nǚshēng
girl
young lady
       喜欢
xǐhuan
like
      
yǒu
to have
一点儿
yìdiǎnr
a bit
       霸道
bàdào
stubborn
      
de
particle
男生
nánshēng
boy
male student

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi sì shí liù
3146
Random Word
说不定
shuōbudìng
Show Translation