Example phrase in chinese No.4409

4th tone   4th tone
上个
shànggè
4th tone
yuè
4th tone
zài
3rd tone   2nd tone   4th tone   2nd tone
法兰克福
fǎlánkèfú
3rd tone
yǒu
2nd tone
4th tone
4th tone   1st toneno tone
罢工。
bàgōng。
      Play audio
AudioChinese English
上个
shànggè
previous
last
      
yuè
month
moon
      
zài
be in (place)
法兰克福
fǎlánkèfú
Frankfurt
      
yǒu
to have
      

one
      

measure word
       罢工
bàgōng
strike
go on strike

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi èr shí èr
3322
Random Word
大型
dàxíng
Show Translation