Example phrase in chinese No.441

4th tone   1st tone
夏天
xiàtiān
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
shǎo
4th tone
yòng
1st tone   2nd tone
空调
kōngtiáo
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
2nd tone   1st tone
节约
jiéyuē
4th toneno tone
电。
diàn。
If you use little air conditioning in summer, you can save electricity.
      Play audio
AudioChinese English
夏天
xiàtiān
summer
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
shǎo
few
little
lack
less
      
yòng
use
       空调
kōngtiáo
air conditioning
       可以
kěyǐ
can
may
       节约
jiéyuē
save

diàn
electricity

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān yī bǎi wǔ shí sān
1153
Random Word
耽误
dānwu
Show Translation