Example phrase in chinese No.4410

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone   4th tone
下课
xiàkè
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
3rd tone   1st tone
酒吧
jiǔbā
1st tone
3rd tone
jiǔ
no toneno tone
吧。
ba。
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
下课
xiàkè
after class
       以后
yǐhòu
later
afterwards
       我们
wǒmen
we
      

go
       酒吧
jiǔbā
bar
pub
      

drink

jiǔ
alcohol
      
ba
particle (indicate, suggest)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi èr shí wǔ
2225
Random Word
老鼠
lǎoshǔ
Show Translation