Example phrase in chinese No.4413

3rd tone   no tone
你的
nǐde
1st tone   no tone
杯子
bēizi
4th tone
shì
2nd tone   4th tone
白色
báisè
no tone
de
no toneno tone
吗?
ma?
      Play audio
AudioChinese English
你的
nǐde
your
       杯子
bēizi
cup
glass
      
shì
be
yes
correct
白色
báisè
white
white color
      
de
particle
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng qī shí sān
1073
Random Word
公斤
gōngjīn
Show Translation