Example phrase in chinese No.4414

3rd tone
3rd tone
gěi
3rd tone
4th tone
3rd tone
bǎi
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
gěi
give
for
      

you
      

one
      
bǎi
hundred
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi sì shí
4740
Random Word
义务
yìwù
Show Translation