Example phrase in chinese No.4420

3rd tone   1st tone
每天
měitiān
2nd tone   1st tone
回家
huíjiā
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone
gǒu
1st tone
dōu
4th tone
huì
4th tone
duì
3rd tone
3rd tone
bǎi
3rd tone   no toneno tone
尾巴。
wěiba。
      Play audio
AudioChinese English
每天
měitiān
every day
回家
huíjiā
return home
       以后
yǐhòu
later
afterwards
我的
wǒde
my
      
gǒu
dog
      
dōu
all
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
duì
right
correct
for
      

I
me
      
bǎi
put
       尾巴
wěiba
tail (animals, birds)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi sān shí jiǔ
2939
Random Word
删除
shānchú
Show Translation