Example phrase in chinese No.4422

3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
3rd tone
bǎi
1st tone
tuō
1st toneno tone
他。
tā。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
       办法
bànfǎ
method
way
means
      
bǎi
put
      
tuō
take off
      

he

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān yī bǎi jiǔ shí qī
4197
Random Word
尊重
zūnzhòng
Show Translation