Example phrase in chinese No.4424

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
4th tone
yào
2nd tone
lái
3rd tone
1st tone
jiā
4th tone   3rd toneno tone
拜访。
bàifǎng。
      Play audio
AudioChinese English
       明天
míngtiān
tomorrow
我的
wǒde
my
       老师
lǎoshī
teacher
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
lái
come
      

I
me
      
jiā
family
household
home
measure word
       拜访
bàifǎng
pay a visit (formal)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi qī shí sān
2273
Random Word
金属
jīnshǔ
Show Translation