Example phrase in chinese No.4426

1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone
gěi
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
4th tone   2nd toneno tone
拜年。
bàinián。
      Play audio
AudioChinese English
今年
jīnnián
this year
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
      
gěi
give
for
我的
wǒde
my
       老师
lǎoshī
teacher
       拜年
bàinián
send New Year's wishes

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi bā shí bā
4488
Random Word
嘉宾
jiābīn
Show Translation