Example phrase in chinese No.4430

3rd tone
4th tone   1st tone
拜托
bàituō
1st tone
2nd tone
cóng
3rd tone   2nd tone
美国
měiguó
3rd tone
mǎi
2nd tone
4th tone
4th tone   3rd toneno tone
电脑。
diànnǎo。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       拜托
bàituō
ask somebody for a favor
      

she
      
cóng
from
美国
měiguó
USA
United States of America
      
mǎi
buy
      

one
      

measure word
       电脑
diànnǎo
Computer

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi sì shí jiǔ
1849
Random Word
道歉
dàoqiàn
Show Translation