Example phrase in chinese No.4438

4th tone
zài
1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
4th tone   2nd tone
大学
dàxué
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
3rd tone
yǒu
no tone
103
1st tone
bān
no tone
,104
1st tone
bān
no tone
no tone
201
1st tone
bān
2nd tone
no tone
202
1st toneno tone
班。
bān。
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
青岛
qīngdǎo
Qingdao (City)
大学
dàxué
University
       我们
wǒmen
we
      
yǒu
to have
      
bān
class
team
groupe of people
      
bān
class
team
groupe of people
      
bān
class
team
groupe of people
      

and
      
bān
class
team
groupe of people

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
sì qiān wǔ bǎi sì shí jiǔ
4549
Random Word
根本
gēnběn
Show Translation