Example phrase in chinese No.4443

2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
3rd tone
gěi
3rd tone
1st tone   1st tone
颁发
bānfā
no tone
le
3rd tone   2nd tone   1st toneno tone
奖学金。
jiǎngxuéjīn。
      Play audio
AudioChinese English
       学校
xuéxiào
school
      
gěi
give
for
      

I
me
       颁发
bānfā
award
      
le
particle (action finished or changed)
奖学金
jiǎngxuéjīn
scholarship
grant

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi sì shí sān
4243
Random Word
号码
hàomǎ
Show Translation