Example phrase in chinese No.4445

3rd tone
yǒu
1st tone
xiē
4th tone   4th tone
动物
dòngwù
no tone
de
1st tone
shēn
4th tone
shàng
3rd tone
yǒu
4th tone   no tone
漂亮
piàoliang
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
斑纹。
bānwén。
      Play audio
AudioChinese English
      
yǒu
to have
      
xiē
some
       动物
dòngwù
animal
      
de
particle

shēn
body
      
shàng
up
above
on
      
yǒu
to have
       漂亮
piàoliang
pretty
handsome
beautiful
      
de
particle
       斑纹
bānwén
stripe

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi bā shí wǔ
2885
Random Word
经济
jīngjì
Show Translation