Example phrase in chinese No.445

4th tone   2nd tone   2nd tone
泰国人
tàiguórén
4th tone
yòng
2nd tone
4th tone
yòng
4th tone   no tone
筷子
kuàizi
1st tone
chī
4th toneno tone
饭?
fàn?
Do Thais use chopsticks to eat food?
      Play audio
AudioChinese English
泰国人
tàiguórén
person from Thailand
      
yòng
use
      

no
not
un-
won't
      
yòng
use
       筷子
kuàizi
chopsticks
      
chī
eat

fàn
food

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi liù shí èr
3262
Random Word
要不
yàobù
Show Translation