Example phrase in chinese No.4450

2nd tone
xué
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone
2nd tone
néng
4th tone   2nd tone   2nd tone   1st toneno tone
半途而废。
bàntú'érfèi。
      Play audio
AudioChinese English

xué
study
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      

no
not
un-
won't
      
néng
be able to
be capable of
       半途而废
bàntú'érfèi
give up halfway

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi qī shí wǔ
4275
Random Word
博士
bóshì
Show Translation