Example phrase in chinese No.4452

3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone
xué
3rd tone
hǎo
1st tone   3rd tone
英语
yīngyǔ
no tone
de
4th tone   3rd toneno tone
办法。
bànfǎ。
      Play audio
AudioChinese English
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much

xué
study
      
hǎo
good
fine
nice
英语
yīngyǔ
english language
      
de
particle
       办法
bànfǎ
method
way
means

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi yī shí èr
3712
Random Word
放松
fàngsōng
Show Translation