Example phrase in chinese No.4458

1st tone   4th tone
经济
jīngjì
no tone
de
1st tone   3rd tone
发展
fāzhǎn
4th tone   2nd tone
伴随
bànsuí
no tone
zhe
2nd tone   4th tone
文化
wénhuà
no tone
de
1st tone   3rd toneno tone
发展。
fāzhǎn。
      Play audio
AudioChinese English
       经济
jīngjì
economy
      
de
particle
       发展
fāzhǎn
develop
development
       伴随
bànsuí
accompany
      
zhe
particle ( action takes place right now )
       文化
wénhuà
culture
      
de
particle
       发展
fāzhǎn
develop
development

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi èr shí jiǔ
3129
Random Word
dàn
Show Translation