Example phrase in chinese No.4459

4th tone   2nd tone
伴随
bànsuí
no tone
zhe
1st tone   4th tone
音乐
yīnyuè
1st tone
3rd tone
zǒu
4th tone
shàng
no tone
le
3rd tone   2nd toneno tone
舞台。
wǔtái。
      Play audio
AudioChinese English
       伴随
bànsuí
accompany
      
zhe
particle ( action takes place right now )
       音乐
yīnyuè
music
      

she
      
zǒu
walk
go
leave
      
shàng
up
above
on
      
le
particle (action finished or changed)
舞台
wǔtái
scene
stage

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi sì shí wǔ
4845
Random Word
灾害
zāihài
Show Translation