Example phrase in chinese No.4461

4th tone
zài
2nd tone   1st tone
人生
rénshēng
no tone
de
3rd tone   2nd tone
舞台
wǔtái
4th tone
shàng
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone
yào
4th tone   3rd tone
扮演
bànyǎn
3rd tone
hǎo
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
角色。
juésè。
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
       人生
rénshēng
life
      
de
particle
舞台
wǔtái
scene
stage
      
shàng
up
above
on
       我们
wǒmen
we
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       扮演
bànyǎn
play a part
      
hǎo
good
fine
nice
       自己
zìjǐ
oneself
      
de
particle
       角色
juésè
role (theater, libro)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi sì shí bā
3348
Random Word
空闲
kòngxián
Show Translation