Example phrase in chinese No.4466

1st tone
3rd tone
gěi
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone   4th tone
树立
shùlì
no tone
le
2nd tone
4th tone
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
no tone
de
3rd tone   4th toneno tone
榜样。
bǎngyàng。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
gěi
give
for
       我们
wǒmen
we
       树立
shùlì
set up
establish
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      

measure word
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice
      
de
particle
       榜样
bǎngyàng
example
model

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi yī shí sān
3413
Random Word
制作
zhìzuò
Show Translation