Example phrase in chinese No.4473

3rd tone
4th tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
棒棒糖。
bàngbàngtáng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       喜欢
xǐhuan
like
      
chī
eat
棒棒糖
bàngbàngtáng
lollipop

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
sān qiān yī bǎi bā shí bā
3188
Random Word
cāi
Show Translation