Example phrase in chinese No.4473

3rd tone
4th tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
棒棒糖。
bàngbàngtáng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       喜欢
xǐhuan
like
      
chī
eat
棒棒糖
bàngbàngtáng
lollipop

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi bā shí
1280
Random Word
流泪
liúlèi
Show Translation