Example phrase in chinese No.4474

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone   3rd tone
傍晚
bàngwǎn
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
4th tone
zài
3rd tone   1st tone
海边
hǎibiān
4th tone   4th toneno tone
散步。
sànbù。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
       傍晚
bàngwǎn
at night
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
zài
be in (place)
海边
hǎibiān
beach
       散步
sànbù
go for a walk

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi èr shí jiǔ
3329
Random Word
导致
dǎozhì
Show Translation