Example phrase in chinese No.4481

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
1st tone
shōu
4th tone
dào
no tone
le
2nd tone
4th tone
1st tone   3rd toneno tone
包裹。
bāoguǒ。
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      

I
me
      
shōu
accept
receive
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      

measure word
       包裹
bāoguǒ
bundle
tie

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi sān shí jiǔ
2639
Random Word
鲜艳
xiānyàn
Show Translation