Example phrase in chinese No.4483

1st tone   3rd tone
包裹
bāoguǒ
3rd tone   4th tone
里面
lǐmiàn
2nd tone
quán
4th tone
shì
3rd tone   4th tone   4th toneno tone
巧克力。
qiǎokèlì。
      Play audio
AudioChinese English
       包裹
bāoguǒ
bundle
tie
里面
lǐmiàn
inside

quán
whole
entire
complete
      
shì
be
yes
correct
       巧克力
qiǎokèlì
chocolate

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi qī shí wǔ
2475
Random Word
消息
xiāoxi
Show Translation