Example phrase in chinese No.4485

1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
2nd tone
rén
1st tone   4th tone
包括
bāokuò
4th tone
zài
1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
no tone
de
4th tone   2nd tone   2nd tone
外国人
waìguórén
1st tone
dōu
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
1st tone   3rd tone
青岛
qīngdǎo
2nd tone   3rd toneno tone
啤酒。
píjiǔ。
      Play audio
AudioChinese English
青岛
qīngdǎo
Qingdao (City)
       所有
suǒyǒu
all
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
       包括
bāokuò
include
      
zài
be in (place)
青岛
qīngdǎo
Qingdao (City)
      
de
particle
外国人
waìguórén
foreigner
      
dōu
all
       喜欢
xǐhuan
like
      

drink
青岛
qīngdǎo
Qingdao (City)
       啤酒
píjiǔ
beer

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān líng jiǔ shí jiǔ
4099
Random Word
以后
yǐhòu
Show Translation