Example phrase in chinese No.4489

4th tone
zhè
4th tone
3rd tone   4th tone
礼物
lǐwù
no tone
de
1st tone   1st tone
包装
bāozhuāng
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
4th toneno tone
看。
kàn。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       礼物
lǐwù
gift
present
      
de
particle
       包装
bāozhuāng
pack
package
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi qī shí qī
3277
Random Word
博物馆
bówùguǎn
Show Translation