Example phrase in chinese No.519

3rd tone
no tone
de
2nd tone   4th tone
同事
tóngshì
4th tone
shì
2nd tone   2nd toneno tone
盲人。
mángrén。
My working colleague is a blind person.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
de
particle
       同事
tóngshì
working colleague
      
shì
be
yes
correct
盲人
mángrén
blind

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi èr shí bā
2828
Random Word
表达
biǎodá
Show Translation