Example phrase in chinese No.616

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
笨蛋。
bèndàn。
You are an idiot. (bonehead)
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
笨蛋
bèndàn
idiot
dummy
bonehead

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi liù shí yī
1661
Random Word
发达
fādá
Show Translation