Example phrase in chinese No.743

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   4th tone
继父
jìfù
2nd tone   4th tone
从不
cóngbù
4th tone
4th tone   4th toneno tone
购物。
gòuwù。
My stepfather never went shopping.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
继父
jìfù
stepfather
从不
cóngbù
never
      

go
       购物
gòuwù
go shopping

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi èr shí yī
4521
Random Word
平均
píngjūn
Show Translation