Example phrase in chinese No.750

3rd tone
qǐng
3rd tone
3rd tone   no tone
你的
nǐde
4th tone   4th tone
外套
wàitào
4th tone
guà
4th tone
zài
3rd tone   no tone
椅子
yǐzi
no tone
de
4th tone   4th tone
靠背
kàobèi
4th toneno tone
上。
shàng。
Please put your coat over the back of the chair.
      Play audio
AudioChinese English
      
qǐng
please
ask for
invite
request
      

particle (direct object)
你的
nǐde
your
外套
wàitào
coat
jacket
      
guà
hang
      
zài
be in (place)
       椅子
yǐzi
chair
      
de
particle
靠背
kàobèi
back
      
shàng
up
above
on

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān líng wǔ shí bā
2058
Random Word
客观
kèguān
Show Translation